Õppetöö korraldus distantsõppeks 16.03.-27.03.2020

Loomise kuupäev 19.03.2020

Antsla Gümnaasiumi koolimaja on koolitööks suletud. 

1. Õpilased täidavad õpetajate antud ülesandeid kodus iga päev vastavalt selle päeva tunniplaanile. Tunniplaan on leitav kooli kodulehel.

2. Õppeülesanded on märgitud Stuudiumisse tunnikirjelduse või koduse tööna eelmisel tööpäeval kella 17'ks või õppetöö päeval enne õppetöö algust, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa.

3. Õppetöö toimub iga päev soovitavalt alates kell 9.00'st. Õpilane valib ise ülesannete sooritamise järjekorra (kui ei ole tegemist videoloengu või -tunniga).

4. Päeva lõpuks (samal kuupäeval) peavad olema täidetud kõik selleks päevaks antud ülesanded, kui ei ole õpetaja poolt määratud teisiti.

5. Õpetajal on õigus distantsõppe ülesandeid kontrollida ja hinnata olenevalt õppeainest ja töö iseloomust hindeliselt või arvestatud / mittearvestatud. Tegemata töö märgistatakse hüüumärgiga (!).

6. Kui õpilane vajab konsultatsiooni, võtab ta ühendust aineõpetajaga Stuudiumi või e-maili kaudu. Aineõpetaja valib ise suhtluskanali, mille abil konsultatsiooni läbi viia.

7. Kui õpilane on haige, siis teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat sama päeva hommikul ja klassijuhataja edastab info aineõpetajatele.                                                      
Kui õpilasel puuduvad e-õppeks vajalikud vahendid või internetiühendus, siis sellest teavitada klassijuhatajat, kes selle edastab aineõpetajatele.                        
Vajadusel nõustavad  õpilasi ja lapsevanemaid haridustehnoloog ja sotsiaalpedagoog.

Viimati muudetud 19.03.2020.