Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis

Projekti eesmärk: Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine I, II, III kooliastmes ja gümnaasiumis. Antsla Gümnaasiumi noored on motiveeritud, ettevõtlikud ja teadlikud ettevõtluspädevuste vajalikkusest edukaks toimetulekuks tulevases töös ja igapäevaelus.

Tulemused: Projekti lõpuks on koolis loodud kogukonna ettevõtjate, maakonna 2 - 3 (käesoleva projekti partner, koostööpartner ja teenuse pakkujad) ettevõtte ja kooli ettevõtlusõppe võrgustik.

Koolis on süsteemne ettevõtlusõpe igas kooliastmes. Kõigis kooliastmetes on kasutusele võetud Edu&Tegu ettevõtluspädevuste mudel, mis kajastub kõigis ainekavades.

Õpilased on motiveeritud looma õpilasfirmasid, minifirmasid ja mini-minifirmasid koolis. Koolis on piisavalt õpilasfirmasid juhendavaid õpetajaid, kes on saanud vastava koolituse.

Lapsevanemad ja kogukond on aru saanud, et ettevõtluspädevus on üks 21. sajandi võtmepädevustest.

Iseenesest mõistetavad on ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused (ettevõtluskoolitused, õpilasalgatused ja ettevõtlikkus, õpitoad ja tootmine, meistriklassid, ekskursioonid partnerite ja koostööpartnerite juurde, õppekäigud kohalikesse ettevõtetesse, ettevõtluskuu).

Traditsioonilised ettevõtlikkust ja ettevõtlust toetavad üritused muutuvad igal õppeaastal populaarsemaks ja sisukamaks.

Ettevõtluskuu koos kohalike ettevõtjatega, partneri ja koostööpartneriga oleks uus võimalus praktilise ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks ja ettevõtlikkuse elluviimiseks.

Projekti kõik tegevused panustavad ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisele. Projekti tegevused panustavad järgmistesse taotlusvooru eesmärkidesse:

1. Võrgustiku loomine ja side koostööpartneri ja partneriga tõhustab kooli, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ja praktilisemaks muutmisel.

2. "Ise toodan ise müün" töötoad arendavad õpilastes ettevõtliku õppe pädevusi ja ettevõtliku õppe põhimõtteid. Savikoja varustamine rullpressiga innustab õpilasi looma keraamikat, mis on väärikaks kingituseks kõigile koostööpartneritele.

3. Professionaalne koolitus OÜ Sebra koolitaja Marek Mekk poolt suurendab õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. Õpilasfirmad II, III kooliastmes ja gümnaasiumis on kooli loomulik osa.

4. "Ideesünnist praktilise tooteni" koolitused Tsenter Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompententsikeskuses innustab õpilasi nägema probleeme, mis tekivad firma loomisel, loovalt mõtlema ja leidma probleemidele lahendusi, mõistma tooraine väärindamise vajalikkust ja tootearenduse teekonda. Õpilased näevad, kuidas kaasaaegses innovaatilises ettevõttes on töö organiseeritud.

5. Sarve Heaolutalu on noor perefirma, heaolutalu, kus kasvatatakse loomi. Sarve talu teenused on seotud tegevustega õues, millesse on kaasatud talus elavad loomad. Lisaks saab talus meisterdada kohalikust toorainest praktilisi esemeid ja suveniire. Ideaalne paik õuesõppeks, et lapsed ei võõranduks loodusest. Õpilased näevad, kuidas on korraldatud pereettevõtte töö.

25. - 26. jaanuaril toimunud hariduskonverentsil “Teadlikult tulevikku” anti Antsla Gümnaasiumile üle tunnustus - Ettevõtliku Kooli üle-eestilisel ettevõtliku projekti konkursil saavutud laureaadi tiitel projekti „Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis“ eest.

Avaldatud 04.02.2021. Viimati muudetud 02.02.2023.