Gümnaasiumi õppekava tutvustus

Meie kooli gümnaasiumi õppekava  annab võimalused ettevõtliku inimese kujunemiseks, kes on oma karjääri looja, õppides edasi kõrgkoolis või olles endale tööandjaks.

Õppekava rõhuasetus on majandusainetel: turundus ja tootearendus, mikro- ja makroökonoomika, majandusarvestus. Seda toetavad õppeained on  lai matemaatika (15 kursust), inglise keel (12 kursust), inimene ja õigus, kirjandus ja ühiskond, meedia, kirjandi- ja kõneõpetus, uurimistöö alused.

Õpilasel on võimalik valida järgnevate õppeainete hulgast endale meelepärased valikained:

Fotograafia –  professionaalse loodusfotograafi juhendamisel õpitakse pildistama ja kasutama tehnikat. Veelgi olulisem on, et õpilane saab oskuse märgata ümbritsevat. Tund avardab kriitilist mõtlemist ja oskust vahet teha heal ja halval tulemusel. Fotograafia on elustiil.

Soome keel  - kolme kursuse jooksul omandab õpilane soome keeles A1 tasemel suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi soome kultuurist.

Õpilasfirma- õpitakse Junior Achievementi õpilasfirma programm järgi, mis toimub põhimõttel „Õpime tegevuse kaudu!“. Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased ja minimaalne liikmete arv on kolm (soovituslikult kuni viis). Luuakse õpilasfirma, kus tehakse läbi kõik etapid äriidee leidmisest kuni müügini ning turunduseni välja. Tehakse raamatupidamist ning tegevuse lõpetamisel koostatakse tegevuse aastaaruanne. Õpilasfirma on õppimine tegevuse kaudu, et läbi praktilise kogemuse omandada juhtimis-, planeerimis-, meeskonnatöö-, müügitöö- ja suhtlemisoskusi ning rahatarkust. Osaletakse õpilasfirmade laatadel. 11. klassi õpilastel on võimalik teha õpilasfirma gümnaasiumi praktilise uurimustööna. Lisainfo: www.ja.eelink opens on new page

Suhtlemistreening - kursuse jooksul õpilane tutvub  eduka meeskonnatöö võimalustega, õpib  koostööd erinevate huvigruppidega, tunnetab enda tugevusi ja kehakeelt. Suhtlemistreeningutel õpilane väärtustab kuulamis- ja esinemisoskust, saab edukaks toimetulekuks vajalikke teadmisi.

Prantsuse keel ja kultuur - kolme kursuse jooksul omandab õpilane prantsuse keeles  suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi prantsuse kultuurist.

Loovpäranddisain- õpe läbi praktilise tegevuse. Kursusel omandatu suunab õpilast väärtustama esivanemate elulaadi, kombeid ja väärtushinnanguid ning pidama oluliseks nende järjepidavust. LOOV- arendab loovust.  PÄRAND- ese kestab ja omandatud oskus kestab edasi. DISAIN- saab ise kujundada, disainida toote ning algusest lõpuni valmis teha. See on see kursus, kus saab ise, oma kätega teha, luua.

Riigikaitselaager

Koorilaul

Matkatarkus

 

NB!

Kui Sul on hea idee valikkursuseks ja Sa leiad vähemalt kümme õpilast, kes seda õppida soovivad, siis leiab kool Sinu algatatud kursusele juhendaja.

Lisaks sellele on võimalik õpilaste soovil viia läbi erinevaid kursusi, mis tõstavad noorte konkurentsivõimet: rahatarkuse kursus, keraamikakursus jpm.

Gümnaasiumi õpilastel on võimalus osaleda kogukonnapraktika tegevustes, kus saadakse esmane kogemus vabatahtlikust tööst.

 

 

Antsla Gümnaasium toetab rahaliselt B- kategooria juhilubade saamist ja TÜ Teaduskoolis õppimist.

Avaldatud 05.02.2021. Viimati muudetud 06.06.2023.