Tugisüsteemid

 

Tugisüsteemide rakendamine Antsla Gümnaasiumis

Koolis lähtutakse õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõttest. Tulenevalt õpilase individuaalsetest võimetest ja vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

Kool toetab õpilaste võimetekohast arengut ja kooli töötajad on koostööpartneriks peredele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Kooli eesmärgiks on HEV õpilaste mitmekülgne toetamine, iga õpetaja arvestab  õpilaste erinevate vajadustega. Oluline on erivajaduste varajane märkamine ja väljaselgitamine, võimetekohase õpetuse võimaldamine erinevate tugimeetmete või -süsteemide kaasabil.

Koolis töötavad järgmised tugispetsialistid: logopeed, sotsiaalpedagoog, abiõpetajad, õpiabi õpetajad, tugiisikud, meditsiiniõde.

Lisaks tugispetsialistide teenusele rakendatakse  järgmisi õpilasi toetavaid teenuseid:

 • Aine- ja klassiõpetajate konsulatatsioonitunnid
 • Õpilase individuaalseid eripärasid ja võimeid arvestav õppekorraldus tunnis
 • Pikapäevarühm
 • Õpiabi (õpiabi eesti keeles, õpiabi matemaatikas, logopeediline õpiabi)
 • Abiõpetaja ainetunnis
 • Diferentseeritud hindamine
 • Tugiisik
 • Arenguvestlused
 • Kooliõde
 • Individuaalne õppekava
 • Ühele õpilasele suunatud õpe
 • Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Tugisüsteemi rakendamise aluseks on  aineõpetajate  ja tugispetsialistide ettepanekud või koolivälise nõustamismeekonna soovitus. Tugisüsteem rakendatakse ainult lapsevanema nõusolekul ja avalduse alusel ning fikseeritakse direktori käskkirjaga.

Õpiabisüsteemide toimimist juhib ja koordineerib HEV-koordinaator.

 

Avaldatud 19.08.2019. Viimati muudetud 11.09.2019.