Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Antsla Gümnaasiumis kujuneb õpilane kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas edukalt hakkama saavaks isiksuseks.

 

Visioon

AG on arenev piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandja, mis toetab õppija hakkama saamist elus ning oma tegevusega aitab kaasa elukestva õppe toimimisele.

 

Väärtused

HOOLIVUS JA SALLIVUS

 • Hoolin endast ja teistest.
 • Märkan ja tunnustan kaaslast enda kõrval.
 • Suhtun ja suhtlen eelarvamusteta.
 • Mõistan ja toetan teisi.

AUSUS JA LOJAALSUS

 • Olen aus ja usaldusväärne.
 • Austan oma kaasinimesi, kodu ja kodumaad.

ETTEVÕTLIKKUS JA KOOSTÖÖ

 • Olen valmis koostööks.
 • Julgen välja öelda oma arvamust.
 • Orienteerun erinevates olukordades ja leian lahendusi.
 • Oskan seada sihte ja täidan püstitatud eesmärgid.
 • Olen avatud uutele võimalustele.
 • Olen aktiivne.

ÕNNELIKKUS JA RAHULOLU

 • Väärtustan liikumist ja tervist.
 • Olen positiivse ellusuhtumisega.
 • Hindan häid suhteid kaasinimestega.

KOHUSETUNNE JA VASTUTUS

 • Vastutan oma sõnade ja tegude eest.
 • Täidan kokkuleppeid ja ühtseid nõudmisi.
 • Pean lugu ennast ümbritsevast keskkonnast.
 • Oskan oma aega planeerida.
Avaldatud 04.07.2019. Viimati muudetud 06.09.2021.