KiVa

KiVa programmist

Antsla Gümnaasium on liitunud kiusamisvastase programmiga KiVa. 
KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane, metoodiline ja süsteemne programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga.
KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Universaalsed tegevused on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad pingutusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada.

Meie kooli põhimõtted

•    Me oleme kõik ühiselt kiusamise vastu!
•    Ka üks kiusamisjuhtum on meie jaoks palju!
•    Me seisame ühiselt kiusu vastu.
•     Käitume nii, et lõpetada kiusamine.  Me oskame seda tänu KiVa tundidele ja kiusamisjuhtumite lahendamise protsessile.

Kiusamisjuhtumi märkamine, sellest teatamine ja kaardistamine 

•    Kiusamisest teatamiseks  pöördu klassijuhataja, KiVa -meeskonna liikme või ükskõik millise teise kooli töötaja poole.
•    Kooli töötaja, kelle poole pöördutakse, täidab eeluuringu ankeedi ja otsustab, kas tegu on kiusamisega.
•    Kiusamisjuhtumid suunatakse KiVa-meeskonnale.
•    Kiusamise märkaja võib otsustamisel abi vajades alati pöörduda KiVa-meeskonna poole.

 
Juhtumi lahendamine ja järeltegevused

Kiusamisjuhtumeid lahendatakse vastavalt KiVa-programmi metoodikale.
•    Juhtumi lahendamiseks toimuvad esmased individuaalsed vestlused ohvri ja kiusaja(te)ga.
•    Kiusaja (te)ga sõlmitakse kokkulepped, mille täitmist kontrollitakse järelvestlustega, mis toimuvad 2 nädalat pärast esmast vestlust.
•    Vestlused toimuvad vastavalt vajadusele ka kiusaja abiliste ja ohvri võimalike toetajatega.
•    Juhtumid dokumenteeritakse.

Kool kasutab KiVa programmi sihipäraselt ja programmi loojate poolt ettenähtud viisil vähendamaks kiusamist koolis.

2020/ 21. õppeaastal alustas meie kool kolmandat KiVa- aastat. Regulaarselt toimuvad KiVa tunnid 1., 4. ja 7. klassides.

Selleks, et õpilaste vahelised suhted oleksid sõbralikud ja hoolivad on korraldatud erinevaid temaatilisi üritusi nii klassidele kui ka kogu koolile.
Rahvusvaheline sallivuspäev algas koolimaja kallistamisega. Ühises sõprusringis olid õpilased, õpetajad, kokatädid, tugiisikud, remondimehed, koristajad jne.

Antsla Gümnaasium on KiVa teadus- ja tõenduspõhist programmi rakendanud alates 2018. aastast.

KiVa programm on muutnud meie koolipere ühtehoidvamaks ja sallivamaks.

Sel aastal sai meie kool Aasta kiusuennetaja kooli tiitli.

Meie kooli KiVa meeskond 

Mirvet Kulberg
Monica Kõivisto
Tiina Kübarsepp
Kaja Simisker
Katrin Martinfeld
Ülle Anier

Avaldatud 17.09.2019. Viimati muudetud 16.11.2023.