Kooli tutvustus

Antsla Gümnaasium on arenev piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandja, kus kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas toetatakse õppija edukat hakkamasaamist elus.

Antsla Gümnaasiumi tegevus toetub kolmele eesmärgile:
ÕNNELIK JA TERVE, KAASAEGNE ÕPE, KESKKONNAHARIDUS.

ÕNNELIK JA TERVE

Oma tervisest lugupidaval noorel on igakülgsed võimalused tegeleda spordiga.

Koolil on normaalmõõtmetes staadion, renoveeritud võimla ja uus jõusaal, kus saab tegutseda professionaalsete treenerite nõuandeid järgides.

Liikuma Kutsuva Koolina on Antsla Gümnaasium eeskujuks maakonnas ja vabariigis. LKK programm võimaldab saavutada paremaid tulemusi õppetöös, kuna füüsiline ja vaimne pingutus on tasakaalus.

Meie koolis ei jäeta kedagi üksi:   toetav süsteem on neile, kes vajavad paindlikku õppekorraldust või individuaalset nõustamist.

Oma ettevõtlikkust ja ideid saab noor rakendada, osaledes kooli õpilasesinduse töös või kooli ürituste korraldamisel: heategevuslik jõululaat, õpetajate päev, jõulupidu, karjääripäev jne.

Koolil on oma söökla, kus toidu valmistamisel kasutavad kokad mahetooraineid, mida varutakse kohalikelt tootjatelt või kasvatatakse oma kooli põllul. 

 

KAASAEGNE ÕPE

Olulisel kohal on õppija, tema tegutsemine ja vastutus õppimise eest. Õppija tegeleb aktiivselt teadmiste omandamisega ja suudab end ise motiveerida.

Väärtustame head võõrkeelte oskust. 12. klassi sügissemestril on kõigil väga heal tasemel inglise keele valdajatel võimalus sooritada rahvusvaheline inglise keele tasemeeksam C1 Advanced, mis on vajalik välisülikoolidesse kandideerimisel ja ühtlasi vähendab kevadist eksamikoormust.

Soome ja prantsuse keele kursus annab suurema võimaluse erinevate kultuuride tundma õppimiseks.

Pakume uurimuslikku õpet, kus läbi praktiliste tegevuste õpitakse teaduslikult mõtlema ja tegutsema.

Meie kool peab oluliseks koostööd teiste õppeasutuste, partnerite ja oma eriala tundvate praktikutega. Antsla Gümnaasiumi partnerid on Riigikaitse Rügement, Võrumaa Autokool, Tartu Ülikool, Antsla Tarbijate Ühistu.

Majandus- ja ettevõtlusõppe praktilist tegevust toetab projekt „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis“, kus partneriteks on Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, koolitusfirma SEBRA, Roosu talu, Adexpert, Sarve Heaolutalu.

 

KESKKONNAHARIDUS

Meie kool peab oluliseks uute tehnoloogiate kasutamist.

 

Aktiivainetunde toetavad looduskodalink opens on new page, meediakodalink opens on new page ja tehnoloogiakodalink opens on new page.

Väikelinn ja looduskaunis koht terviseradade ja kergliiklusteedega innustab inimesi värskes õhus liikuma.

Karula Rahvuspark ja RMK matkarajad pakuvad võimalusi õppekäikude läbiviimiseks. Keskkonnaharidust toetavad metsakaamerad, metsaringi töö ja pildistamine professionaalse loodusfotograafi juhendamisel.

 

 

Tulevikuoskused

Kujundame meie kooli õpilastes järgmisi oskusi:

* koostöö- ja meeskonnatöö;
* tehnoloogia kasutamine;
* eri kultuuride tundmine;
* probleemide lahendamine;
* kohanemisvõime ja õpioskus;
* kriitiline mõtlemine ja analüüsioskus;
* tervikpildi nägemine.

Tulevikuoskuste õppimine on läbiva teemana meie õppekava kõigis ainetes.

Õppimist toetab turvaline ja koostöine õpikeskkond.

Avaldatud 05.02.2021. Viimati muudetud 09.11.2023.