Antsla Gümnaasiumi põhieesmärgid:

  • HEV õpilaste toetamine on mitmekülgne, iga õpetaja arvestab erinevate õpilaste vajadustega. Eriline rõhk andekal õpilasel ja tema vajadustest lähtuval õppel, selle arendamisel.
  • Ainetund on kvaliteetne ja ärajäävate tundide arv on minimaalne.
  • Kooli maine tõus on saavutatud läbi koostöö erinevate huvigruppidega.
  • Kõik kooli töötajad järgivad ühtseid nõudeid õppe ja kasvatustöös ning on õpilastele eeskujuks heade kommete ja viisaka käitumisega.
  • Kooli õppekava on täiendatud ja ettevõtlikkuse teema ning lõiminguprojektid on leidnud oma loomuliku koha õppetegevuses. Lõimingute planeerimine on süsteemne ja õigeaegne.
  • Loodusteadusliku hariduse väärtustamine ja selle õppeks parimate vahendite leidmine.
  • Eesti Vabariik 100 väärikas tähistamine.

 

Koolis töötab:

1. - 12. klassini 19 klassikomplekti
kooliks ettevalmistusrühm
õpiabi ja logopeedilised rühmad
väikeklass
pikapäevarühmad
õpilaskodu kasutamise võimalus
õpilasorganisatsioonid

Koostööpartnerid:

Antsla Inno 
Antsla Tarbijate Ühistu
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus
Antsla Muusikakool
Eesti Õpilasesinduste Liit
Ettevõtlusküla
Kuldre Kool
Lusti Lasteaed
SA Archimedes
SA Innove
Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut
Võrumaa Arenduskeskus
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võrumaa Rajaleidja keskus
Võru Spordikeskus