Võro keele nätäl mi koolin 7. - 11. märdikuul

Igäüts, kes ei põlõq võro kiilt and nädäli joosul üte uma ainõ tunni võro keelen.  Vai määdsegi osa tunnist. Vai mõnõ ülesandõ vai tüü käsu. Om lubatu ka võõrast tüüjõudu kasuta.

Tõsõpäiv om võro keelen kõnõlõmise päiv. Kes ei mõista, olgu vakka, vai tekkü perrä.

Nädäli seen saa kutsu uma tundi ette lugõma säändsit inemisi: Maire Puhmas, Maris Hanimägi, Anu Silm, Eve Sarapuu, Maira Ladva, Virge Niilus, Liivia Rebane, Katrin Martinfeld, Liina Raudsepp. Igäüts või ka ess lukõ või viil kokku leppü, keda siin üles antu ei olõ.

Piret pand raamatitõst näütüse üles. Saa latsiga kaeman kävvü.

8. märdikuu pääväl om Võro liinan latsiraamatukogun ettelugõmise päiv, sinnä läävä Magnus, Lillmann, Maanus Lillmann, Getter Kõiv. Kristiina Puija ja Tuuli Hommik.

Esädepääva esinemine om piaaigu kõik võro keelen, nii ka direktori kõnelemine.

Tiimi filmi „Eläjä vunkraa pääl“. Tuu jaos piat VUNKRAA oppusõ võro kiilde pandma. Tõlkmise tüü omma suurõ latsõ är tennü.

10. märdikuu pääväl juuskva märdisandi koolimajan ringi.  Igä klass saa mõtelda ja ette valmista, midä sandõlõ anda.

Võro instituut kuulutas vällä 30. kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» – seo om Eesti kõgõ vanõmb latsi ja nuuri umaloomingu konkurss. Kimmäle kirotami.

Opilasõ ja tõsõ huvilidsõ saava tetä võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriini «Ütski tark ei sata taivast». Oppaja Anu ja Iri omma valmis.

Kae võro keele nädäli kotsile ja pallo muud põnõvat saat kätte Võro Instituudi kodolehe päält.